مطالب مرتبط:

شورای عالی اقتصاد یکبار دیگر طرح ادغام اداره آیسا به وزارت تجارت را به بحث گرفت

شورای عالی اقتصاد، بار دیگر طرح ادغام اداره حمایت از سرمایه گذاری های افغانستان آیسا را به وزارت تجارت و صنایع به بررسی گرفته است

مطالب اخیر