مطالب مرتبط:

۵۱ میلیون دالر،آفر مالی خصوصی سازی نوی کابل بانک

در این آفر برای خرید نوی کابل بانک ۵۱ میلیون دالر اختصاص داده شده که از آنجمله ۳۱ میلیون آن نرخ بانک و متباقی برای سرمایه گذاری در این بانک در نظر گرفته شده است

مطالب اخیر