مطالب مرتبط:

کابینه طرح برخی از قوانین مهم بین المللی را تایید کرد

کابینه دولت طرح برخی از قوانین را که جزو تعهدات افغانستان به سازمان تجارت جهانی می باشد، تائید کرد و به وزارت عدلیه وظیفه سپرد تا فرامین تقنینی آنها را ترتیب و طی مراحل کند

مطالب اخیر