مطالب مرتبط:

درنگي به ابعاد و پيامدهاي حس ناامني بر جامعه

ترس، استرس، نااميدي، تنش‌هاي دروني، روان پريشي و پرخاش گري فردي و اجتماعي بخشهاي از ابعاد و پيامدهاي حس نا امني در جامعه افغانستان است كه بر فراز كشور به صورت خطرناكي سايه انداخته است

مطالب اخیر