مطالب مرتبط:

مخالفان، از بی تفاوتی حکومت استفاده می کنند

در این اواخر فعالیت طالبان در مناطق مختلف قندوز بیشتر شده است و جنگ در قلعه زال و دشت ارچی به شدت جریان دارد

مطالب اخیر