مطالب مرتبط:

خانه تکانی اردوغان به افغانستان رسید

دو جنرال ترک که در افغانستان خدمت می کردند به اتهام دست داشتن در کودتای ترکیه دستگیر شدند

مطالب اخیر