مطالب مرتبط:

ناجی: تحقیقات حادثۀ دهمزنگ را کمیسیون بین‌المللی انجام دهد

جنبش روشنایی می گوید که برای بررسی حادثه دهمزنگ ،باید کمیسیون بین المللی گماشته شود اعضای این جنبش روز چهارشنبه به خبرنگاران گفتند که این جنبش با تأکید بر اینکه تحقیق کمیسیون حکومتی در ای

مطالب اخیر