مطالب مرتبط:

طرح 7 قانون مرتبط به الحاق افغانستان در سازمان تجارت جهانی تصویب شد

این هفت عنوان قانون شامل طرح قانون حمایت حقوق مولف، مصنف، هنرمند ومحققکاپی رایت، طرح قانون حمایت اسرار تجارتی و صنعتی، طرح قانون حفاظت و رایتی نباتات، طرح قانون تجارت خارجی کالاها، طرح قانون صحت حیوانی، طرح قانون طرزطی مراحل نشر و انفاذ اسناد تقنینی و طرح قانون حمایت ساخت مدارهای یک پارچه می‌شود

مطالب اخیر