مطالب مرتبط:

سران جنبش روشنایی خواهان تحقیق بین المللی رویداد خونین چهاراهی شهدا شدند

سران جنبش روشنایی می گویند که چگونگی وقوع رویداد خونین چهارراهی شهدا چهارراهی دهمزنگ سابق باید از سوی نهاد های بین المللی مورد  بررسی و تحقیق قرار گیرد

مطالب اخیر