مطالب مرتبط:

آواره‌شدن پنج‌هزار خانواده در دشت‌های سوزان قندوز

قلعه زال در تصرف مخالفین قرار گرفته و همین اکنون جنگ در اطراف ولسوالی دشت ارچی جریان دارد

مطالب اخیر