مطالب مرتبط:

فاجعه ۲ اسد و لایه های نامکشوف!

به نظر می رسد گزینه های مانند این بزرگترین خطرها و چالش هایی است که استعمار برای بزانو در آوردن اسلام و مسلمانان روی دست گرفته و با استفاده از تفرقه های موجود میان ملل و دول مسلمان، همگان را به سمت و سویی که خود می خواهد حرکت می دهد؛ توطئه ای که اگر جلو آن گرفته نشود، چیزی بنام آرامش و ثبات در میان ملل و دولتهای مسلمان وجود نخواهد داشت و در دراز مدت، همه بدست یکدیگر تار و مار خواهد شد

مطالب اخیر