مطالب مرتبط:

امضای قرارداد بازسازی پانزده کانال آبیاری با سکتور خصوصی

هزینه مجموعی برای تکمیل کار این پروژه ها، حدود ۹۸ میلیون افغانی است که از بودجه انکشافی وزارت زراعت آبیاری و مالداری تمویل میشود

مطالب اخیر