مطالب مرتبط:

نتیجه تحقیقات کمیسیون فرمایشی حکومت را نمی پذیریم

شورای عالی مردمی و جنبش روشنایی می گوید که کارکرد کمیسیون حقیقت یاب حکومت در پیوند به حادثه خونین روز شنبه دهمزنگ کابل برای آنها پذیرفتنی نیست

مطالب اخیر