مطالب مرتبط:

عقد قرار داد بازسازی ۱۵ کانال آبیاری با بخش خصوصی

هزینه مجموعی برای تکمیل کار این پروژها حدود ۹۸ میلیون افغانی است که از بودجه انکشافی وزارت زراعت، ابیاری ومالداری تمویل میشود

مطالب اخیر