مطالب مرتبط:

درگیری پناهجویان هموطن در کمپ کاله فرانسه

درگیری شماری از پناهجویان هموطن با آفریقایی ها در کاله قربانی گرفت

مطالب اخیر