مطالب مرتبط:

مسووليت بسپاريم و جوابگو باشيم

جنبش روشنایی همگاني است و بايد همگاني بماند يك تعداد هيي زور مي‌‌‌زنند كه جنبش را تخريب نكنيد من فكر مي‌‌‌كنم هيچكسي در پي تخريب جنبش نيست بلكه همه در تقويت جنبش هستيم جنبشي را كه همه با خون دل تشكيل داديم يك قدم از آرمان و خواسته‌‌‌هاي مردم عقب نمي‌‌‌نشينيم اما براي تحقق خواسته‌‌‌هاي جنبش كي‌‌‌ها را انتخاب كرده‌‌‌ايم و كي‌‌‌ها را نوازش مي‌‌‌كنيم و كي‌‌‌ها را مقصر مي‌‌‌پنداريم، بايد مشخص شود

مطالب اخیر