مطالب مرتبط:

جنرال صاحب دیگر بوی مزاری نمی دهی

شعار جنرال دوستم همواره این بوده است که ازبیک ها و هزاره ها متحد طبیعی هستند و از من بوی مزاری می آید؛ ما بر همین اساس همواره نگاه نیک نسبت به جنرال داشتیم و سال قبل از جنگ های حساب نشده جنرال در شمال از جنرال قهرمان ساختیم و از او دفاع کردیم و صفحات فیسبوک خود را پرکردیم اما وی در مراحل حساس چون قضیه تبسم، نامگذاری رهبر شهید به عنوان شهید وحدت ملی و در مساله توتاپ و امروز که ما به خاطر یک حق مسلم خود در خون غطه ور هستیم با ما همراهی نکرده است و از این متحد طبیعی هیچ خبری نیست

مطالب اخیر