مطالب مرتبط:

قراردادهای گذشته فسخ و قراردادهای جدید منظور

جلسه کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهور در ارگ دایر گردید

مطالب اخیر