مطالب مرتبط:

سران جنبش و رهبران حکومت مقصران فاجعه هستند

برخی آگاهان سیاسی، هم حکومت و هم سران جنبش روشنایی را مقصر رویداد اسد می دانند

مطالب اخیر