مطالب مرتبط:

عبدالله از رياست اجرايي كنار گذاشته مي شود

تاريخ انقضاي عبدالله عبدالله بعنوان رييس اجرايي به پايان مي رسد

مطالب اخیر