مطالب مرتبط:

کوهستانی: کشورهای غربی ما با صادق نیستند

بسیاری از آگاهان بر این باور هستند که در نشست وارسا تعهد تازه ای برای کمک به افغاستان انجام نگرفته است و مقدار ناچیز کمک ها نشانه عدم کمک های واقعی ناتو و آمریکا به افغانستان است

مطالب اخیر