مطالب مرتبط:

درنگی به ابعاد و پیامدهای حس ناامنی بر جامعه / ضیا دانش

پیام آفتاب ترس، استرس، ناامیدی، تنش‌های درونی، روان پریشی و پرخاش گری فردی و اجتماعی بخشهای از ابعاد و پیامدهای حس نا امنی در جامعه افغانستان است که بر فراز کشور به صورت خطرناکی سایه انداخته است

مطالب اخیر