مطالب مرتبط:

زخمي هايي كه زمينه تداوي شان در داخل مساعد نيست، به خارج از كشور اعزام مي شوند

رئيس جمهور گفت در صورت نياز و در مشوره با داكتران معالج، زخمي‌هايي كه زمينۀ تداوي شان در داخل مساعد نيست، در خارج از كشور اعزام خواهند شد

مطالب اخیر