مطالب مرتبط:

بین ذوالفقار امید و رییس جمهور در شفاخانه چه گذشت؟

ذوالفقار امید از رهبران جنبش روشنایی که زخمی سطحی برداشته و در شفاخانه بستری بود، وقتی رییس جمهوری می خواست به عیادت ذوالفقار امید برود، امید ممانعت کرد اما غنی با لبخند وارد اتاقش شد

مطالب اخیر