مطالب مرتبط:

اکبر: حکومت و مخالفین باید به مصونیت کودکان اولویت دهد

سیف دی چلدرن یا موسسۀ بین المللی حمایت از اطفال از طرف های درگیر جنگ در افغانستان می خواهد که به زندگی افراد ملکی به خصوص کودکان توجه کنند این خواست پس از آن مطرح می شو

مطالب اخیر