مطالب مرتبط:

به‌میان آمدن تنش‌ها میان وزیر خارجه و رئیس جمهور پس …

منابع می‌گویند پس از ان که وزیرامور خارجه به فرمان رییس جمهور غنی در بارۀ مقرری آقای نورستانی به حیث سفیر افغانستان در هسپانیا مخالفت کرد خشم رئیس جمهور برانگیخته شد و حتا تنش‌های لظفی نیز به میان آمد

مطالب اخیر