مطالب مرتبط:

‫تبانی‬‬ پیچیده، ‫‏فجایع‬‬ بزرگ

پس از حادثه خونین دهمزنگ و نیز به دلیل تنش های موجود در میان جامعه، در حد توان سعی کردم بدون دخل و تصرف جوانب احساسی و یا سمتی رویداد، موضوع را به شکل عمقی تر آن بحث و بررسی کنم امیدوارم برای تمامی مردم افغانستان و بخصوص دوستانم در جنبش بزرگ روشنایی، موثر افتد

مطالب اخیر