مطالب مرتبط:

بررسی کمیسیون حقیقت یاب منصفانه، عادلانه، بی طرفانه و شفاف خواهد بود

اعضای جنبش روشنایی به ایجاد کمیسیون حقیقت یاب ریاست جمهوری خوشبین نیستند و تاکید دارند که این رویداد باید به شکل سه جانبه از سوی نهادهای بین المللی، حکومت وحدت ملی و اعضای جنبش روشنایی بررسی شود

مطالب اخیر