مطالب مرتبط:

افغانستان می خواهد در آینده نزدیک از هندوستان هلیکوپترهای بیشتر خریداری کند

رییس ستاد ارتش ملی کشور قرار است به دهلی نو، پایتخت هندوستان سفر کرده و با مقامات این کشور در مورد ارسال بیشتر هلیکوپتر های M-۲۵ رایزنی کند

مطالب اخیر