مطالب مرتبط:

زنانی که قربانی اعتیاد شوهران شان شده‎اند

آثار لت و کوب در صورتش پیدا است، با چادر بزرگی که بر سرش سنگینی میکند پردۀ امن برای زخمهای صورتش تشکیل داده است ظاهر نامرتبی دارد و همین امر نیز سبب میشود که هر لحظه خودش را از جمع دور کرده و به گوشۀ خلوت پناه ببرد خشونت شوهرش او را به این حال و روز کشانده است

مطالب اخیر