مطالب مرتبط:

جلسه هم اندیشی تسهیل آموزشی اطفال افغانستانی درمدارس دولتی ایران

هدف از برگزاری این نشست افزایش آگاهی سازمانهاي غير دولتي وهمچنیین دسترسی حداکثری اطفال افغانستانی ساکن در ایران برای ورود به مدارس دولتی است که در شیوه نامه ثبت نام و آموزش تهيه و ابلاغ شده است

مطالب اخیر