مطالب مرتبط:

ولسوالی کوت ننگرهار از وجود شورشیان داعش پاک سازی شد

ولسوالی کوت ننگرهار از وجود شورشیان داعش پاک سازی شد

مطالب اخیر