مطالب مرتبط:

هیچ پیوندی میان تروریزم و اعتقادات دینی وجود ندارد

در سراسر دنیای غرب این تبلیغات وجود دارد که عامل خشونت ها و هراس افگنی ها مسلمانان هستند اما از تروریزم بین المللی کمتر نام می برند، این بیانگر این است که اسلام ستیزی و اسلام هراسی به شکل مدرن آن جریان دارد

مطالب اخیر