مطالب مرتبط:

پیشروی عملیات نظامی در تخار

والی تخار می گوید پس از تغییرات جبهه جنگ در دشت ارچی کندز طالبان از این مناطق دست به حملات تهاجمی بر خواجه غار ولسوالی همرز آن در تخار زده و بخش های از این ولسوالی را سقوط دادند.

مطالب اخیر