مطالب مرتبط:

بررسی های کمیسیون حقیقت یاب حادثه خونین شنبه کابل بی طرفانه خواهد بود

دادستانی کل که ریاست کمیسیون حقیقت یاب رویداد خونین روز شنبه شهر کابل را به عهده دارد می گوید که این کمیسیون به شکل بی طرفانه و منصفانه چگونگی وقوع این حادثه را بررسی می کند

مطالب اخیر