مطالب مرتبط:

آیا حکومت توان تامین امنیت تظاهرات را نداشت؟

آگاهان سیاسی و برخی رهبران جنبش روشنایی بر این باور هستند که حکومت برای تامین امنیت تظاهرات بی اعتنایی کرده است

مطالب اخیر