مطالب مرتبط:

مینه پال: مصونیت افراد ملکی را از طریق ادارات مسئول بررسی میکنیم

حکومت افغانستان در عکس العمل به گزارش اخیر یوناما در مورد تلفات افراد ملکی گفته است که آنها از طریق ادارات مسئول مصونیت افراد ملکی را بررسی نموده، در این زمینه پالیسی را نهایی ساخته اند که ب

مطالب اخیر