مطالب مرتبط:

شهروند و جان شهروند ارزشی برای حکومت ندارد

در تظاهرات جنبش روشنایی مردم به نیروهای نظامی گل دادند و نهایت مدنیت را از خود به نمایش گذاشتند اما نیروهای نظامی کانتینرها را در مقابل مردم قرار دادند و راه ها را بر آنها بستند

مطالب اخیر