مطالب مرتبط:

تئوری ‌توطئه از واقعیت تا پندار

محمد مرادی نوشت تئوری توطئه، کاری به سهل‌انگاری و بی‌توجهی یکی از جناح در حادثه کابل نداشته بلکه اصرار می‌ورزد که در حادثه مزبور یکی از این طرف، نقش مستقیم داشته است

مطالب اخیر