مطالب مرتبط:

کارکرد ناکام کمیسیون‌ها در افغانستان

روزنامه افغانستان نوشت حکومت داری خوب در یک برداشت کلی به کیفیت و نحوه انجام وظیفه حکومت داری تأکید می‌کند، بر این اساس حکومت داری خوب عبارت است از انجام وظایف حکومت به شیوه‌ای عاری از فساد، تبعیض و در چارچوب قوانین موجود در یک کشور

مطالب اخیر