مطالب مرتبط:

محاکمه شیخ قاسم فردا آغاز می شود

رژیم آل خلیفه چهارشنبه فردا را به عنوان روز آغاز محاکمه شیخ عیسی قاسم تعیین کرده است

مطالب اخیر