مطالب مرتبط:

کارکرد ناکام کمیسیون ها در افغانستان

سر مقاله حکومت داري خوب در يک برداشت کلي به کيفيت و نحوه انجام وظيفه حکومت داري تأکيد مي کند بر اين اساس حکومت داري خوب عبارت است از انجام وظايف حکومت به شيوه اي عاري از فساد ، تبعيض و در چارچوب قوانين موجود در يک کشور حکومت داري خوب به

مطالب اخیر