مطالب مرتبط:

«سیاسر» داستان بلند نویسنده افغانستانی در مشهد نقد و بررسی شد

کتاب سیاسر داستان بلند محمد حسین محمدی نویسنده مطرح افغانستانی مقیم نروژ با حضور وی در مشهد مورد نقد و بررسی قرار گرفت

مطالب اخیر