مطالب مرتبط:

زخمی هایی که زمینه تداوی شان در داخل مساعد نیست، به خارج از کشور اعزام می شوند

رئیس جمهور گفت در صورت نیاز و در مشوره با داکتران معالج، زخمی‌هایی که زمینۀ تداوی شان در داخل مساعد نیست، در خارج از کشور اعزام خواهند شد

مطالب اخیر