مطالب مرتبط:

اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به گزارش سازمان ملل متحد در مورد تلفات افراد ملکی

ارگ، کابل دولت جمهوری اسلامی افغانستان گزارش اخیر دفتر معاونت سازمان ملل متحد را در رابطه به تلفات افراد ملکی در افغانستان، مطالعه نموده و موارد ذیل را قابل یادآوری می داند

مطالب اخیر