مطالب مرتبط:

امضای تفاهمنامه تمویل پنج پروژه زراعتی بین افغانستان و امریکا

اسد الله ضمیر وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان تفاهمنامه تمویل ۵ پروژه زراعتی را با اداره انکشافی ایالات متحده امریکاUSAID به ارزش یکصد میلیون دالر امضا کرد

مطالب اخیر