مطالب مرتبط:

کمسیون‌های حقیقت یاب هیچ درد ملت را دوا نمی‌کند

مقام‌های حکومت پشین می‌گویند حکومت وحدت ملی باید از موضوع رویداد جنبش روشنایی به سادگی عبور نکنند این مقام‌ها تاکید می‌کنند که بر مبنای قانون اساسی تامین امنیت جان و مال مردم از مکلفیت های هر دولت به شمار می‌رود رنگین دادفر اسپنتا، مشاور پیشین شورای امینت کشور، می‌گوید تجربهء ایجاد کمسیون‌های حقیقت یاب در پیوند به قضایای مهم نشان می‌دهد که هیچ دردی دوا نشده است

مطالب اخیر