مطالب مرتبط:

ارگ: کمیسیون ایجاد شده بخاطر حمله کابل بزودی کارش را آغاز میکند

ریاست جمهوری افغانستان می گوید کمیسیون بررسی حمله تروریستی اخیر در دهمزنگ کابل که بریاست لوی سارنوال ایجاد گردیده بسیار زود بررسی هایش را در زمینه آغاز می کند دواخان مینه پال ی

مطالب اخیر