مطالب مرتبط:

تعیین هیئت حقیقت یاب از سوی رئیس جمهور به منظور بررسی حمله انتحاری در همایش جنبش روشنایی

ئیس جمهور کشور هیئت مذکور را مؤظف کرده است، تا چگونگی وقوع حادثه مذکور را بطور عاجل مورد بررسی دقیق و همه جانبه قرار داده و گزارش خویش را به اسرع وقت به ریاست جمهوری ارائه نماید

مطالب اخیر