مطالب مرتبط:

چطوری صلح بین دولت افغانستان و طالبان به شکست انجامید

مقاله: در هر گفتگوي صلح در افغانستان، پاکستان مانع اصلي صلح در افغانستان است. در گوشه ميزي در هتل ماريوت پايتخت...

مطالب اخیر